محل تبلیغات شما

ساده و قابل فهم برای کاربران گروه های مختلف بهره برداری، تعمیرات و مهندسی و باشد.

کدینگ تجهیزات باید کوتاه و خلاصه باشد.

کدینگ تجهیزات حتی المقدور با کدهای درج شده در اسناد و نقشه های فنی مطابقت داشته باشد.

کدینگ تجهیزات باید از رویه واحدی برخودار باشد.

کدینگ تجهیزات باید حاوی اطلاعات آدرس مکانی تجهیزات باشد.

کدینگ تجهیزات باید حاوی اطلاعات کارکردی و فرآیندی باشد.

کدینگ تجهیزات باید یکتا باشد.

کدینگ تجهیزات در سامانه های نرم افزاری می تواند بصورت Qr Code و یا بارکد ایجاد گردد تا در اینده با استفاده از سامانه های موبایلی و ابزارهای اینچنینی قابلیت ثبت داده و مشاهده سوابق داشته باشد.

کدینگ تجهیزات باید با کدینگ قبلی سوابق موجود سازمان تا حد زیادی تطبیق داشته باشد.

 

برگزاری دوره آموزشی جمع آوری اطلاعات تجهیزات در بازار بزرگ ایران

برگزاری دوره مدیریت هزینه های نت

برگزاری دوره آموزشی جمع آوری اطلاعات تجهیزات مبتنی بر ISO 14224

تجهیزات ,•کدینگ ,های ,داشته ,کدینگ ,سوابق ,باشد •کدینگ ,•کدینگ تجهیزات ,تجهیزات باید ,داشته باشد ,باید حاوی ,باشد •کدینگ تجهیزات

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

امام نهم